jong-20070731-0779-bewerkt-1-.1920x0
Leden
Ronnie-Vos

Op naar een toekomst met schoon water

Wellicht heeft u via de vakbladen of brancheorganisaties vernomen dat glastuinbouwbedrijven per 1 januari 2018 moeten voldoen aan een verplichte zuivering van restwaterstromen. Dit volgt uit de toevoeging van het Besluit glastuinbouw aan het Activiteitenbesluit. Het Besluit glastuinbouw is het eerste besluit waarin voorschriften gebaseerd op de Wet milieubeheer én de Waterwet zijn opgenomen.

De reden voor de wijziging in het Besluit glastuinbouw is dat Nederland, ondanks eerdere maatregelen en strengere eisen aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (GBM), nog niet voldoet aan de residunormen voor oppervlaktewater van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW richt zich op de bescherming van water in rivieren, meren, kust- en grondwateren. Alle lidstaten rapporteren aan de EU over de waterkwaliteit. Landen waarin de 'goede toestand' van het water nog niet is bereikt, moeten aangeven welke maatregelen worden genomen om dit doel te bereiken. Nederland kiest dus voor een aanpak op basis van het reduceren van de GBM-emissies.

Dit heeft als gevolg dat tuinders moeten investeren in een zuiveringsinstallatie die gewasbeschermingsmiddelen voor minimaal 95% verwijdert uit het te lozen water. Dit geldt o.a. voor drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater, dat geloosd wordt via de riolering of uitvloeit naar het oppervlaktewater.

Inmiddels bestaan er verschillende installaties die hiervoor geschikt zijn. In 2016 is er een ‘groene lijst’ opgesteld met installaties, die voldoen aan de wettelijke eisen van de zuiveringsplicht. Wellicht start u logischerwijs met het in kaart brengen van de waterstromen binnen uw bedrijf. De online tool KasWaterWeter vormt hier een handig hulpmiddel voor.

Het lijkt misschien de zoveelste verplichting voor u als ondernemer. Maar met het oog op de toekomst van onze sector en het behoud van een gezond (water)milieu voor toekomstige generaties, moeten we mee met deze ontwikkelingen. Laten we als sector duurzaam te werk gaan en bijdragen aan een gezonde (leef)omgeving.

Ronnie Vos

Vos Capelle
www.voscapelle.nl